NÁŠ PROGRAM 2022

Na plané sliby si nepotrpíme. Náš program je realistický.

1. S DEVELOPERY HLEDÁME PŘIJATELNÁ ŘEŠENÍ A BUDEME V TOM POKRAČOVAT.

Napravujeme pochybení z minulosti a nastavujeme spolupráci tak, aby obec byla rovnocenným partnerem, který hájí zájmy stávajících i budoucích obyvatel. Vyjednáváme, aby se developeři zásadně finančně podíleli na nejdůležitějších obecně prospěšných stavbách, které pro své projekty sami nejvíce potřebují. Výstavbě nebráníme. Zajistili jsme si vlastní technický dozor nad výstavbou jejich prvních vilových domů směrem na Velké Přílepy a nad budováním veřejného osvětlení, povrchů komunikací a výsadbou zeleně, abychom je v budoucnu mohli případně bez obav převzít pod správu obce. Získali jsme příspěvek 590 tis. Kč na novou komunikaci včetně osvětlení v ulici Ke Kříži.

PO VOLBÁCH BUDEME NASTAVENÝ SMĚR UDRŽOVAT. Všude v moderním světě je běžné, že obce z hodnoty developerských projektů získávají určitá procenta pro potřeby svých občanů, aby mohly výstavbě přizpůsobit svou vybavenost a služby (vodovody a kanalizace, silnice, školky a školy, nakládání s odpady apod.). Ve Statenicích bylo bohužel doposud zvykem developerům výstavbu povolovat bez kompenzací, přitom kvůli špatnému územnímu plánu z roku 2018 může být navýšen počet obyvatel až na 8 000! Navzdory velmi malému vyjednávacímu prostoru budeme usilovat o to, aby byl dopad masivní výstavby na stávající obyvatele co nejsnesitelnější.


2. S FINANCEMI JSME ŘÁDNĚ HOSPODAŘILI, ZÍSKALI JSME REKORDNÍ ČÁSTKY NA DOTACÍCH. A ZÍSKÁME AŽ 4KRÁT VÍC!

Každodenními individuálními úložkami obecních úspor (tzv. úložky přes noc) jsme pro obec nad rámec rozpočtu získali 2,3 mil. Kč. Kompletně jsme přepra-covali žádosti o dotace na rekonstrukci knihovny a její vybavení a následně
získali 2,9 mil. Kč. Na výstavbu vodovodu a kanalizace jsme obdrželi dotaci1,5 mil. Kč, na ulici za Sokolovnou 1,7 mil. Kč, na projektování a audit bez -pečnosti chodníku 238 tis. Kč a také 1 mil. Kč na opravu přečerpávací stanice
v ulici Slovanská. Celkem tedy 9,6 mil. Kč navíc do obecního rozpočtu. Narovnali jsme hrubé účetní nedostatky a úspěšně prošli finančními kontrolami.

PO VOLBÁCH BUDEME POKRAČOVAT v zisku z úložek tempem 200 tis. Kč za měsíc, získáme 250 tis. Kč na obnovu štěpnice, 2,8 mil. Kč na opravu veřej-ného osvětlení a osvětlení přechodů, 12,5 mil. Kč na stavbu chodníku a 20 mil. Kč na stavbu školky. Celkem pro Statenice díky kvalitní a důsledné práci získáme více než 36 mil. Kč navíc.


3. SE ŠKOLKOU JSME NELENILI A DÍKY TOMU JI KONEČNĚ POSTAVÍME.

Zmapovali jsme veškeré obecní pozemky, zvážili koupi jiných, jednali o získání staré obecní školy. Prověřili jsme a zamítli původní projekt školky kvůli jeho významným nedostatkům. Zadali jsme nový projekt školky, která pojme dvojnásobný počet dětí, bude mít společenský sál a vyřešenou dopravní obslužnost. Projektová dokumentace byla dokončena v srpnu 2022. Rovněž jsme zahájili spolupráci s Horoměřicemi a Úněticemi na přípravě výstavby nové spolkové základní školy v katastru Horoměřic a vyjednali přednostní umísťování černovolských dětí do únětické školy.

Projekt mateřské školy na Parádnici

PO VOLBÁCH ZÍSKÁME DOTACI 20 MILIONŮ, DOKONČÍME STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A ŠKOLKU POSTAVÍME. Zajistíme provoz a v roce 2025-26 přivítáme první děti. Spolu se školkou vybudujeme na Parádnici technické a hygienické zázemí pro společenské akce. Budeme pokračovat v projektu spolkové školy.


4. NA NEZBYTNÉ STAVBY NOVÉHO VODOJEMU A NOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD JSME DOBŘE PŘIPRAVENI.

Vybudovali jsme kanalizaci v ulicích Račanská a Za Sokolovnou a po 30 letech poprvé nechali vyčistit a částečně i opravit kanalizaci dešťovou. Získali jsme stavební povolení na opravu přečerpávací stanice ve Slovanské a připravili projekt na opravu stanice v Černém Vole, obě jsou již přes 10 let v havarijním stavu. Prověřili jsme, které úseky kanalizace vyžadují rekonstrukci, a zadali jsme projekt. Zrevidovali jsme přípojky a odběrná místa, narovnali některé z vlastnických dluhů obce. Každý měsíc jsme jednali s provozovatelem vodovodů a kanalizace obce 1. VHS, s.r.o., abychom dohnali, co bylo desítky let zanedbáváno. Rozhodli jsme se nepokračovat v nevýhodné smlouvě s Alfa Praha na výstavbu čistírny odpadních vod z r. 2018 a jednali jsme s nimi o novém projektu. Zmapovali jsme současný stav zásobování pitnou vodou, zpracovali návrhy a zahájili přípravy na výstavbu přivaděče a spolkového vodojemu s Úholičkami.

PO VOLBÁCH BUDEME S PROJEKTEM VODOJEMU, PŘIVADĚČE I ČISTÍRNY POKRAČOVAT. Budeme s developery dále jednat o kapacitě i financování, jelikož je to právě jejich masivní výstavba, která potřebu těchto investic za desítky milionů vyvolala. Usilujeme o to, aby tyto stavby byly co nejrychleji zahájeny. Nadále budeme pečovat o stávající vodovody i kanalizace a postupně umožníme vám všem, abyste mohli zrušit své žumpy a aby vám z kohoutku už nikdy netekla hnědá voda. Zkrátka Statenice s moderní infrastrukturou.


5. O OBEC JSME VŽDY NÁLEŽITĚ PEČOVALI. PO VOLBÁCH SE ZAMĚŘÍME NA CHODNÍKY A SILNICE.

Nechali jsme odborníky a architekty posoudit obecní budovy a pozemky a navrhnout, jak s nimi co nejlépe naložit do budoucna. Jak zklidnit dopravu v centru a jak ho udělat bezpečnějším pro chodce. Opravili jsme povrchy v 14 ulicích, posílili technické služby a vybavení. Zavedli jsme autobusové spojení s Lichocevsí, Suchdolem a Tuchoměřicemi až na letiště a přidali dvě nové zastávky. Připravili jsme řešení pro obnovu veřejného osvětlení. Opravili jsme projekt chodníku ze Statenické na Kralupskou, aby byl bezpečný a způsobilý pro získání dotace. Pro obec jsme zajistili služby obecní policie. Zkontrolovali jsme obecní stromy, vysázeli zeleň, opravili obchod, vyčistili a zprovoznili studnu. Zahájili jsme obnovu staré štěpnice a vysázeli tam stromy.

PO VOLBÁCH VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OPRAVÍME A ROZŠÍŘÍME. Postavíme dlouho očekávaný bezbariérový chodník, který pro pěší propojí Statenice a Černý Vůl, zklidníme dopravu v ulici Ke Kulnám a v centru obce a budeme po Policii ČR požadovat kontrolu čerstvě značeného zákazu vjezdu kamionů na Kralupskou. Budeme se na kraji nadále domáhat opravy mostu u obchodu a vždy budeme s láskou pečovat o veřejná prostranství a obecní majetek.


6. V KNIHOVNĚ JSME SE NEZASTAVILI A NAŠI NABÍDKU SLUŽEB A PROGRAMŮ JEŠTĚ ROZŠÍŘÍME.

Díky dotaci a velkému úsilí jsme pro obecní knihovnu zrekonstruovali zchátralý domeček. Za svou činnost jsme získali prestižní ocenění Knihovna roku 2021, a tím i 70 tis. Kč do rozpočtu obce. Prostor jsme pravidelně připravovali pro volby, zasedání zastupitelstva, besedy se starostkou, vítání občánků nebo pasování prvňáčků. Pořádali jsme celoroční kroužky pro děti i dospělé, tvořivé dílny, vzdělávací programy a 4 příměstské tábory. Obnovili jsme filmový klub, zorganizovali letní kino, noci s Andersenem a zaštiťovali dětskou redakci Zpravodaje - Vočko Statenic. Připomínali jsme místní tradice, během pandemie rozváželi knihy a hry k vám domů. Po napadení Ukrajiny jsme zřídili asistenční centrum pro uprchlíky, poskytovali jim materiální, odbornou i psychickou pomoc. Získali jsme 200 tis. Kč z grantů a rozšířili otevírací dobu pro veřejnost.

PO VOLBÁCH NEPOLEVÍME. Nabídneme ještě více kroužků pro všechny, prohloubíme spolupráci s okolními školami a zapojíme mladé dospělé do dění v obci. Více se zaměříme na potřeby seniorů, zužitkujeme zkušenosti ze studijních cest a přineseme nová témata, např. digitální a mediální gramotnost, společenské uplatnění, dobrovolničení, boj s osamělostí seniorů, rozvážkovou službu, klub seniorů. Budeme nadále s kronikářkou a pamětníky mapovat historii Statenic. Budeme fungovat i jako informační centrum obce a pomáhat místním lidem s čerpáním obecních grantů, od nápadu k realizaci musí být krátká cesta. Zůstaneme živým pulzujícím srdcem obce.


7. A O VŠEM JSME VÁS VŽDY INFORMOVALI! OTEVŘENOST ÚŘADU VŮČI OBČANŮM ZŮSTANE NAŠÍ PRIORITOU.

Od začátku našeho vedení obce pro nás bylo důležité nechat vás kdykoliv nahlédnout nám pod ruce. Ihned během prvního roku jsme zmodernizovali web obce a nabídli řadu nových funkcí, za což jsme v roce 2021 získali 1. místo v soutěži Zlatý lajk Středočeského kraje. Zřídili jsme profil obce na síti Facebook a Mobilní rozhlas a pravidelně vás informovali o všem podstatném. Obnovili jsme Zpravodaj, vybrali profesionální redakční radu dohlížející na nezávislost, vylepšili grafiku a rozšířili obsah. To nám pro Statenice vyneslo 2. místo v celostátním kole o nejlepší radniční listy roku 2021. I přes dvouletou pauzu kvůli pandemii jsme uspořádali 10 besed se starostkou a umožnili občanům sledovat zasedání zastupitelstva on-line.

PO VOLBÁCH SE NIC NEZMĚNÍ, protože otevřená komunikace je nezbytná pro získání vaší důvěry a zájmu. V SOUSEDSTVÍ si přejeme, aby se místní obyvatelé ještě více zapojovali do dění v obci. Aby jim záleželo na místě, kde žijí, zajímali se o veřejná témata a měli chuť zde trávit svůj volný čas.


SE SOUSEDSTVÍM PRO ZDRAVÝ RŮST OBCE, DEJTE NÁM SVŮJ HLAS!