Zvolení zastupitelé

01.09.2018

SLOVO ÚVODEM

Dovolím si představit vám SOUSEDSTVÍ svými slovy tak, jak ho vidím dnes, po jeho bezmála tříměsíční práci. Té však předcházel vážný zájem jeho členů o dění v obci, spojený s mnoha individuálními iniciativami, a to především v kulturní oblasti.

SOUSEDSTVÍ pro nás není primárně politika. Vzniklo z vnitřní potřeby každého z nás prospět místu, kde bydlíme, něčím, co každý umí nejlépe. A bezpochyby i z potřeby změny. Byli jsme schopni se za krátkou dobu seznámit s místní problematikou, vést nad ní diskusi, zaujmout názorová stanoviska na důležité oblasti místního rozvoje a odvést profesionální kampaň, kterou si financujeme v rámci transparentního účtu z vlastních zdrojů. Při tom všem jsme se dokázali nepohádat ani nezlenivět :-)

Je nás kolem třiceti, jsou mezi námi nově přistěhovalí, ale i starousedlíci, většina z nás je v aktivním věku a má děti. Kromě devíti kandidátů, z nichž má každý přidělen své kompetence a úkoly, jsou to další lidé - naši podporovatelé. Účastní se společných pracovních setkání nebo podporují sdružení na dálku svými nápady, odborností či finančně. Jsme stále otevření novým lidem, kteří sdílí naše hodnoty a záměry, protože volbami naše činnost neskončí.

V duchu principu sousedství, tak jak ho chápeme, se scházíme v jednotlivých domácnostech a společně pracujeme, ale protože se při tom i zasmějeme a účastníme se tohoto procesu dobrovolně a rádi, vlastně se o práci nejedná. Myslím, že všichni máme na vědomí naše děti, případně vnoučata. Jaké dědictví tu po nás zbyde? Třeba jim předáme něco z toho zápalu, který z nás cítí, když kolem nás běhají, aniž by ještě mnohé z nich rozuměly našim slovům. Už teď jim ale zprostřekováváme zájem o společný domov a s ním ochotu komunikovat i schopnost jednat. A to pro mne není málo. Otevírá to ve mně naději, že i politika by mohla umět hrát fair play a vycházet z potřeb lidí, domů, obou obcí, z původního i nového.

Moc si přeji, aby se nám tu v sourozeneckém spojení dvou částí naší obce - ve Statenicích i v Černém Volu - dobře žilo a sousedilo. 

Apolena Novotná, září 20181. MGA. APOLENA NOVOTNÁ

42 let, autorka, divadelní a rozhlasová režisérka

Vystudovala jsem režii a dramaturgii. Kromě své režijní práce mám také dlouholetou zkušenost s vedením lidí a realizací uměleckých i obecně prospěšných aktivit. Osm let jsem vedla divadlo Nablízko a tři roky působila jako umělecká šéfka divadla Minor. V současnosti pracuji v rozhlase. Jsem vlastenkou a matkou tří dětí. V naší obci pravidelně organizuji slavnost svatého Václava, podílím se na přípravě vánočního zpívání i tvůrčích aktivitách Obýváku vesnice. Loni jsem svou autorskou inscenací přispěla k oživení parku Parádnice a zapojila místní děti i dospělé. Jsem přesvědčena, že v rámci komunální politiky se dá změnit mnohé, ale klíčové je umění se domluvit. Mou prioritou je definovat a posléze stanovit dlouhodobé záměry obce.

2. MIROSLAV ŠANDA

32 let, bankéř

Studoval jsem ekonomii a již 12 let působím ve finančním sektoru jako bankéř. V rámci své profese se setkávám s financováním obcí a měst. Díky tomu se orientuji v účetních a rozpočtových záležitostech obcí. Vzhledem ke svému profesnímu zaměření bych rád přispěl svými znalostmi a zkušenostmi, a to například rozvinutím dotační politiky odpovídající skutečným potřebám obyvatel Statenic a Černého Vola. Za nesmírně důležité považuji vytvoření jasné vize budoucího směřování a podniknutí prvních kroků nutných k zajištění zdravého rozvoje naší obce.

3. ING. JAROSLAV TRACHTA

54 let, chemik, projektant galvanických linek a následných zařízení pro čištění odpadních vod


Jsem věřící evangelík. Od roku 1982 jsem jezdil do Statenic jako rekreant, od roku 2010 zde žiji šťastně se svou ženou, dcerou a dvěma vnoučaty. Obci mohu nabídnout své odborné znalosti související obecně s vodou (vodovod, kanalizace, ČOV), což jsou zde témata více než aktuální. Mým přáním je, aby se naše obec rozvíjela postupně s ohledem na své stávající možnosti a aby byla místem vzájemného setkávání a poznávání.