Volební program

01.08.2018

Náš volební program jsme rozdělili do 4 oblastí - Sousedství, Rozvoj obce, Školka a škola a Zámek. Zde si můžete zpětně přečíst, s jakými vizemi a ideály jsme v říjnu 2018 kandidovali.


Sousedství

Blízké sousedské vztahy jsou mimo jiné tím, co odlišuje život na vesnici od anonymního bydlení ve městě. Bez nich tvoří obec jen domy a ulice, jejichž obyvatelé se navzájem neznají, a ve kterých vyrůstají děti, jež možná v dospělosti nebudou chtít v naší obci zůstávat. Zdá se nám, že je tu několik překážek, jejichž odstranění nám otevře nové možnosti. 

Mezi tyto překážky řadíme:

  • chybějící zázemí pro kulturní, sportovní a společenské události
  • chybějící spojení pro pěší a cyklisty mezi statenicemi a černým volem
  • chybějící těsná spolupráce s okolními obcemi při plánování rozvoje i společenských událostí.

Naší vizí je uzpůsobení parku Parádnice a okolí tak, že poskytne prostor pro setkávání lidí všech zájmů i věkových kategorií při rozmanitých událostech. 

Podpoříme organizaci takových aktivit, jakými jsou např. svatováclavská slavnost, oslava svátku svatého Martina, adventní zpívání a vánoční koncert, karneval či svatojánská slavnost. Budeme usilovat o rychlejší a efektivnější budování chodníků, přechodů a stezek pro pěší i cyklisty tak, aby tu procházky byly bezpečné a naše obec nebyla jen slepou uličkou. 

Chceme vytvořit autobusové spojení se Suchdolem a Tuchoměřicemi, a navázat i s dalšími obcemi v okolí spolupráci nejen na společenské úrovni, ale i při řešení záležitostí např. ve vztahu ke Středočeskému kraji Záleží nám na sousedství mezi lidmi a přírodou. Chceme pečovat o stromy, zeleň, potok, který do našeho údolí přináší vláhu, o okolní lesy, zkrátka o to, kvůli čemu se dnes lidé z měst na venkov vracejí. Budeme podporovat občanské iniciativy, úklid potoka a odlehlých koutů obce, výsadbu květin a nových stromů, to vše pod vedením profesionálních odborníků (zahradníků, arboristů). V neposlední řadě zlepšíme komunikaci ze strany obce, její webové stránky i dostupnost informací ve vztahu k občanům.

Rozvoj obce

Rozvoj a územní plánování je velmi komplexní záležitost, která život v naší obci ovlivní na mnoho let dopředu. V rámci příprav se naši kandidáti seznámili nejen s obsahem nového územního plánu schváleného obcí v letošním roce, se stanovisky spolku Via Magna, ale i s Ing. arch. Vlastou Poláčkovou z Urbanistického atelieru UP-24, která se na jeho vypracování podílela.

Jako mnozí další spoluobčané vnímáme, že dokument má svá slabá místa, a jejich hlubší analýza a rozhodnutí o dalších případných krocích bude naší prioritou v nově složeném zastupitelstvu. Jako příklady takových slabin uvádíme např. nová ochranná hluková pásma pro Letiště Václava Havla, návrh na výstavbu školy na pozemcích soukromého investora, tudíž bez možnosti čerpat státní či evropské dotace, či nedostatečné řešení vodohospodářské situace a naší závislosti na okolních obcích.

Velkým tématem je pro nás plánovaná výstavba developery Alfa Praha a CPI, která až ztrojnásobí stávající počet obyvatel. Nechceme, aby na okrajích obce vznikla sídliště, navíc současná infrastruktura není schopná takový nárůst pojmout. Prosazujeme výstavbu postupnou, vždy doplněnou odpovídající infrastrukturou, stanovení závazných pravidel, jimiž se nová výstavba v budoucnu bude řídit, či podmínění požadovaných změn v projektech investicemi v obci.

Neméně důležitou je pro obec čistička odpadních vod (ČOV). Zamýšlený projekt nevidíme a priori jako špatný. Před realizací považujeme však za nutné vyjasnit otázky ohledně lokality v povodňové zóně a ochranném pásmu vodního zdroje, údajně nedostatečnou kapacitu po započtení developerské výstavby, na kterou je již vydáno územní rozhodnutí nebo dokonce stavební povolení, a vlastnickou strukturu a financování.

V neposlední řadě se chceme zaměřit na zlepšení stávajících podmínek pro život ve Statenicích i Černém Volu. Do této oblasti patří dobudování chodníků a veřejného osvětlení, regulace dopravy, rozšíření klidových zón, ale i chytrá dotační politika, která tyto plány pomůže zrealizovat.

Školka a škola  

Školka a škola jsou pro obec vkladem do budoucnosti. Je to nutnost, která nesnese odkládání, necheme ale podnikat unáhlené kroky, které by přinesly komplikace v dalších letech. Proto stávající projekt školky na Parádnici nepovažujeme za zcela vyhovující, a to konkrétně z těchto důvodů:

  • Projekt je drahý. Počítá se s náklady ve výši 25 mil. Kč, což je částečně dáno nutností stavby ve svahu. Tyto prostředky jsou veškerými úsporami, které obec má, a které tak nebude moci vynaložit na další nezbytně nutné investice.
  • Zamýšlená kapacita projektu je nedostatečná. Stavba počítá s 40 dětmi, což nenaplní potřeby místních obyvatel. Takové využití zároveň těžko pokryje běžné provozní náklady a bude vyžadovat další pravidelné investice, buď ze strany obce nebo rodičů.
  • Projekt uspokojivě neřeší dopravní obslužnost. Budova by se nacházela v úzké jednosměrné ulici s velmi omezeným počtem parkovacích míst.

Myslíme si, že tato zdánlivě neřešitelná situace má možných řešení několik, a v zastupitelstvu budeme usilovat o jejich projednání. V současné době již někteří naši členové aktivně pracuje na založení dětské skupiny na pozemku obecního úřadu. Zároveň chceme otevřít kroužek pro předškolní děti, kde by se mohly několikrát týdně setkávat, a budovat tak první vazby, tolik potřebné pro budoucí soužití v místě bydliště. Navrhujeme jednat s místními vlastníky o odkoupení vhodnějšího pozemku, který by lépe splňoval požadavky a případně by umožnil výstavbu školky i školy vedle sebe.

Zámek

Naším největším kulturním dědictvím je zámek a přilehlé okolí. V současné chvíli je však rezignováno na jeho rozvoj. Smířit se s tím, že srdce vesnice stávající majitel nechává již dvě desetiletí chátrat, je pro nás nepřijatelné.

Zámek musí podle nás sloužit v budoucnosti jako centrum občanské vybavenosti obce. Budeme aktivně usilovat o to, aby jeho rekonstrukce proběhla co nejdříve, aby vycházela z potřeb občanů a aby obec byla hlavním partnerem pro jednání a plánování. Věříme, že v každé situaci je prostor pro racionální dohodu a že obec má možnosti, jak takové dohody dosáhnout, například i za podpory Národního památkového ústavu.

V ideálním případě bychom rádi zámek řešili jako celek s parkem Parádnice, jenž by se stal jednak veřejnou klidovou zónou pro potřeby volnočasových aktivit místních obyvatel, jednak prostorem pro kulturní a společenské akce, s příslušným technickým a hygienickým zázemím. Vše s maximálním respektem k okolní přírodě i majitelům přilehlých pozemků.