Propojenost a spolupráce s okolními obcemi - více zde

22.12.2020

Očekáváme výsledky dopravní studie, která navrhne novou trasu kamionů s tonáží nad 12t jedoucích z Prahy do Kralup a zpět. Aktivně pracujeme na zavedení nového autobusového spojení se Suchdolem se zastávkou u Lidlu. Most v Černém Volu je v havarijním stavu. Práce na zajištění opěrných zdí mostu již byly dokončeny. Pocit bezpečí je nenahraditelný. Od května proto v obci působí dva strážníci. Jejich přítomnost a úkoly se přizpůsobují aktuálním potřebám, v průměru zde hlídkují cca 1 hodinu denně. Každý je v případě potřeby může kontaktovat na tel. č. 602 266 005 nebo 603 475 375. Zpracovala Pavlína Talacko ve spolupráci s Barborou Černohorskou.


Pokud má naše obec vzkvétat a fungovat tak, aby se nám zde dobře žilo, neobe- jdeme se bez spolupráce s dalšími obcemi a městy v regionu. V oblasti dopravy, obecní policie nebo školství je to dokonce v našem případě nezbytné. Společně určitě dokážeme více!

Článek je zpracován formou rozhovoru, na otázky odpovídá starostka obce Apolena Novotná.

MÉNĚ AUT, VÍCE MHD

Již více než rok řešíme složitou dopravní situaci, která se týká nejen Statenic, ale též okolních obcí. S novou výstavbou přibývá lidí i aut, kapacita silnic přitom zůstává neměnná. Optimální řešení se hledá společně se zástupci samospráv obcí Středočeského kraje, Magistrátu hlavního města Prahy, Dopravního podniku, Středočeského kraje a dalších zainteresovaných organizací.

Naposledy letos v červnu se potkalo cca 30 zástupců těchto organizací v Praze 6-Suchdole, kde byl představen záměr zřízení autobusové linky 409 (ze Suchdola do Velkých Přílep přes zastávky Lidl, Statenice a Statenice-Černý Vůl) a plánovaná tramvajová trasa do Suchdola. Setkání se účastnila i naše starostka Apolena Novotná.

Nová linka 409 by měla zajistit 7 spojů denně ve všední dny po dobu 10 měsíců v roce. O prázdninách linka nebude v provozu, jelikož nejezdí děti a studenti do škol a na univerzitu.


Na zasedání zastupitelstva 3. června 2020 byla schválena finanční spoluúčast na této nové autobusové lince č. 409, pokud částka na obslužnost nepřesáhne 50 000 Kč měsíčně. Jak pokračují jednání a kdy se můžeme těšit na spuštění linky?

Vzhledem k tomu, že kraj přispívá pouze na páteřní spojení (např. propojení s hlavním městem, se školami, školkami atd.), a to my máme směrem do Horoměřic, musely by si provoz této linky hradit obce vplné výši samy. Částka je bohužel vysoká (56-110 tis. Kč měsíčně), kvůli čemuž o tuto linku ztratilo zájem několik oslovených obcí. Zůstaly Statenice, městská část Praha-Suchdol a Velké Přílepy. V tuto chvíli všechna zastupitelstva finanční spoluúčast schválila a je odsouhlasen zkušební provoz od září 2021 do června 2022, ještě zbývá doladit finální trasu. Já jsem přesvědčena, že spojení do Suchdola bude jednou samozřejmostí, protože automobilová doprava musí mít alternativu. Tuto linku podporují i odborníci zabývající se otázkou přetížení Prahy automobilovou dopravou a nedostatkem parkovacích míst.

V architektonické studii Vize pro centrum obce je navrženo také přesunutí konečné autobusové linky 356 až k fotbalovému hřišti. Prodloužení trasy by však mohlo stát až 500 tis. Kč ročně. Jednání s dopravcem jsou kvůli palčivějším problémům prozatím odložena.

OMEZENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY

Kromě ranních a podvečerních dopravních špiček trápí řadu z nás také průjezd těžkých kamionů, které v obci nemají co dělat. Začátkem roku 2021 budou známy výsledky dopravní studie na vytyčení nové trasy kamionů s tonáží nad 12 t jedoucích z Prahy do Kralup a zpět, kterou nechaly vypracovat Statenice společně s Velkými Přílepy a dalšími obcemi a městy. Vlivem jarní koronavirové krize bylo nutné měření odložit, protože dopravní situace neodpovídala běžnému provozu.

Je smutné, že starostové/ky a zastupitelé/ky obcí musí zadávat takovouto studii a tím vlastně suplovat zájmy kraje. Co si o tom myslíš?

Nikoho nepálí tisíce každodenně projíždějících kamionů více, než starosty a starostky dotčených obcí a jejich občany. Bohužel jako starostka mám v tomto ohledu jen mizivou pravomoc. Státní policie, která by měla pravidelně krajské komunikace kontrolovat, se vymlouvá na nedostatek policistů a nemožnost měření provádět, kraj je liknavý ke koncepčnímu řešení, kamionová lobby je silná.

Most v Černém Volu je v havarijním stavu. Na co se můžeme připravit v souvislosti s jeho opravou?

Ano, most i s jeho opěrnými zdmi je v nejvyšším stupni havarijního stavu a je nutné ho opravit, respektive zbourat a znovu postavit, což je aktuální postoj kraje, potažmo Krajské správy údržby dálnic a silnic. Během září a října proběhlo dočasné zabezpečení zdí, jistě jste si v té době všimli dočasného omezení dopravy. Byl zadán projekt na nové opěrné zdi, který bude koordinován s již stávajícím stavebním povolením. Současný stav by tedy měl dalších pět let vydržet, poté proběhne kompletní rekonstrukce mostu i zdí. Od konce listopadu platí uzavírka pro vozidla nad 3,5 t s výjimkou pro autobusy. Kraj ještě letos doplní značení objízdné trasy, poté bude moci policie začít projíždějící nákladní vozidla pokutovat.

OBECNÍ POLICIE

Záleží nám na tom, abychom se tu cítili bezpečně. Paní starostka uvažovala o zavedení služeb obecní policie již delší dobu. V závěru loňského roku proto využila nabídky obcí Horoměřic a Velkých Přílep, které nám nabídly ke spolupráci své strážníky. Po časově náročných přípravách máme od května roku 2020 k dispozici dva obecní strážníky, kteří vykonávají službu na území Statenic v průměru jednu hodinu denně. Konkrétní úkoly a doba přítomnosti hlídky se přizpůsobují aktuální situaci, každý je v případě potřeby může kontaktovat na tel. č. 602 266 005 nebo 603 475 375.

Jak hodnotíš působení strážníků za těch pár prvních měsíců? Co všechno už strážníci řešili?

Jsem moc ráda, že občané mají své rytíře, které je možné přivolat v případě ohrožení. V dnešní době už jen toto vědomí je, myslím, pro každého z nás důležité. Naše obec je zatím díky bohu bezpečná, udržujeme si stále vesnický ráz, nemáme tu žádné rizikové budovy ani místa, která by přitahovala přestupkové nebo zločinné chování. Obecní policie ale vnáší do podvědomí našich občanů smysl pro řád a pořádek. Řešili jsme již odstavené vozy, nevhodné parkování, drobné nepokoje. Strážníci se podíleli na dodržování dopravních uzávěr, na kontrole jejich značení apod. Jsem ráda, že je tu máme.

Všechny uvedené projekty jsou pěkným příkladem spolupráce s okolními obcemi. Jak často se setkáváte a se kterými obcemi v okolí jednáš pravidelně?

Pravidelně se setkáváme na spolkových srazech. Statenice patří do dobrovol- ného Svazku obcí Od Okoře k Vltavě, který funguje od roku 2001. Sdružuje celkem 11 obcí v okrese Praha-západ. Jsou to moc příjemná setkání, na nichž si můžeme popovídat o našich společných starostech, kde se pokoušíme pojmenovávat společná témata a navrhovat jejich řešení. Scházíme se většinou jednou za dva měsíce na oběd, hostitelem je vždy jedna obec, která zve všechny okolní, a někdy bývá návštěva spojena i s prohlídkou dané obce či města. Kromě toho patří Statenice také do místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a do Svazku Přivaděč VPSÚ (Velké Přílepy, Statenice a Úholičky), který byl založen, aby spravoval společný majetek v oblasti vodovodního připojení obce.

SOCIÁLNÍ PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝM OBČANŮM

Vedení obce není jen papírování, ale hlavně práce s lidmi. A to nejen s těmi, kteří se obracejí na Obecní úřad se svými nápady nebo dotazy. V obci žije také řada lidí, kterým je třeba pomoci a podpořit je.

Obec spolupracuje s organizací Kvalitní podzim života, z.ú. - nestátní neziskovou organizací, která se zabývá péčí o seniory v domácím prostředí. Jak obci tato organizace pomáhá a o kolik spoluobčanů se společně staráte?

Dlouhodobě spolupracuji jako starostka s paní Zuzanu Staňkovou, která se stará v naší obci o seniorky a seniory, i když samotná organizace Kvalitní podzim života má širší působnost. Zaváží jim obědy a jinak o ně dle potřeby pečuje. Klientky a klienti si hradí péči sami, obec přispívá na obědy. Obědů máme necelých 30, stále se mohou senioři v případě zájmu hlásit.

Zuzana Staňková navíc spravuje agendu s opatrovanci obce. Dva z nich jsou v Bohnické psychiatrické léčebně. Nedávno byl jeden z nich propuštěn a obec mu jako jeho opatrovník musela zařídit nové bydliště, otevřít účet, zaopatřit telefon, komunikovat s úřady, byl třeba častý osobní kontakt a spousta dalších věcí. I s tím mi Zuzana pomáhá. Je to frustrující práce, protože po všem tom starání je náš svěřenec zpět v léčebně. Svoji šanci na nový život se mu bohužel nepodařilo využít.

HŘBITOV JAKO SPOJENÍ S NAŠÍ MINULOSTÍ

Ve Statenicích chybí také hřbitov, nemáme zde ani kostel nebo kapli. V lednu 2020 se však podařilo odsouhlasit dohodu s Lichocevsí o zajištění správy a provozování veřejného pohřebiště. Zároveň bylo třeba doplatit čtyřletý dluh za pohřební služby v Noutonicích.

Disponujeme případně obecním hrobem jako v sousední Kněževsi?

Bohužel patříme mezi obce bez vlastního hřbitova. Hřbitov umožňuje lidem spojení s minulostí, s jejich bývalými spoluobčany, těmi, kteří přinesli místu něco významného. Skrze hřbitov můžeme takovým lidem vzdát úctu a projevit náš vděk. To pak utváří v lidech bližší vztah k obci, v níž žijí. Naši předci odpočívají nejčastěji v Noutonicích a v Úněticích. Oběma obcím platíme nájmy za naše hrobová místa a Noutonicím splácíme také dluh za poplatky, které jsme dle změny zákona měli pravidelně hradit již dříve. Statenice tedy obecní hrob zatím nemají, ale je to jeden z mých závazků. Ráda bych ho pro obec zřídila. Na prosincovém zasedání proto plánuji předložit zastupitelům ke schválení obecní hrobku v Úněticích, kterou bychom sdíleli s Horoměřicemi a Suchdolem.