Zásobování obce pitnou vodou - více zde

01.01.2021

Zásobování Statenic pitnou vodou je dlouhodobě neudržitelné. Zadali jsme vodohospodářskou studii, abychom měli jistotu, že investice desítek milionů do dříve odsouhlaseného vodojemu v Úholičkách je ta nejlepší. Ukázalo se, že existují mnohem lepší řešení. 


Někteří zvás dobře vědí, že se tu občas potýkáme s nedostatkem pitné vody nebo s její zhoršenou kvalitou. Jak je možné, že se tyto problémy týkají pouze některých lokalit? Odkud knám pitná voda teče a jak to bude v budoucnu, až se zvýší počet obyvatel?

Naše obec je v současné době kvůli výškovým rozdílům zásobována pitnou vodou ze tří zdrojů:

A) Tlakové pásmo I: vodárenská soustava Hl. m. Praha => Vodojem Kopanina => Vodojem Tuchoměřice => Statenice (výše položené části obce Chotol a Račana, U Kopanského Mlýna, Za Sokolovnou, část ulice Statenická atd.)
B) Tlakové pásmo II: vodárenská soustava Hl. m. Praha => Vodojem Roztoky => Vodojem Velké Přílepy - Dobrovolný svazek obcí přivaděče VPSÚ (Velké Přílepy, Statenice, Úholičky) (většina Statenic a celý Černý Vůl)
C) Vodovod z obce Horoměřice: zásobuje chatovou oblast Nad Punčochou.

VODOHOSPODÁŘSKÁ STUDIE

V roce 2018 se vedení obce Velké Přílepy rozhodlo z dobrovolného svazku tří obcí vyvázat a ponechat si stávající vodojem na vlastním katastrálním území čistě pro svoje potřeby. Na základě toho se Úholičky s bývalými představiteli Statenic domluvili na vybudování nového vodojemu na území Úholiček, přičemž Statenice by se na něm podílely cca ze 2/3.

V době příchodu Apoleny Novotné do pozice starostky v listopadu 2018 se tedy počítalo s touto variantou, ostatně byla i zanesena v novém územním plánu schváleném těsnou většinou minulým zastupitelstvem těsně před volbami. Jedná se o investici v řádu desítek miliónů korun, proto se paní starostka rozhodla nechat nezávislé odborníky posoudit, zda je tato varianta pro Statenice ta nejlepší možná.

Výsledky této vodohospodářské studie, zpracované firmou SUNCAD s.r.o., byly zveřejněny na zářijovém zastupitelstvu a jsou dostupné jako příloha zápisu z jednání. Zpracovatelé brali v úvahu rozvojové předpoklady naší obce a pomocí matematického modelu zhodnotili současný i budoucí stav včetně různých odběrových požadavků během dne. Studie přináší 4 varianty možných řešení, pojďme se na ně podívat trochu podrobněji.

1. Vodojem U KŮLEN

Jednalo by se o centrální vodojem na parcele č. 156/2 vedle silnice směrem na Lichoceves, který by zásoboval obě tlaková pásma. Ke zprovoznění tohoto vodojemu by bylo potřeba vybudovat cca 2,3 km přivaděče ke stávajícímu při- vaděči VPSÚ a provést změnu územního plánu, který v současné době s tímto vodojemem nepočítá.

Zároveň by chatová oblast Nad Punčochou potřebovala kvůli vyšší poloze vlastní tlakovou stanici. Za předpokladu výhledového navýšení kapacity přiva- děče VPSÚ by však toto řešení spolehlivě zajistilo zásobování pitnou vodou pro celou obec včetně budoucí zástavby. Odhadované náklady jsou 46 mil. Kč.

2. Vodojem PUNČOCHA

Opět jde o variantu centrálního vodojemu kombinující gravitační a tlakové zásobování obou tlakových pásem, tentokrát na parcele č. 316. Díky čerpadlu zvyšujícímu tlak umožní snazší napojení chatové oblasti (bez nutnosti samo- statné tlakové stanice). Tato varianta by rovněž vyžadovala změnu územního plánu a vybudování přivaděče o délce cca 2,6 km pro napojení na přivaděč mezi vodojemy Kopanina a Suchdol.

Vodojem "Punčocha" však umožňuje smluvní vztah přímo s Pražkou vodáren- skou společností, a.s., díky čemuž lze očekávat výrazné úspory za vodné pro občany (nyní platíme pěti provozovatelům). I toto řešení bezpečně pokrývá budoucí nároky na množství odebírané vody. Odhadované náklady jsou 45 mil. Kč.

3. KOMBINACE věžového vodojemu a vodojemu U Kůlen

Tato varianta umožňuje etapizaci. V první fázi předpokládá výstavbu věžového vodojemu, který by však kvůli tlakovým poměrům zásoboval pouze tlakové pásmo II a v podstatě tak nahradil stávající vodojem ve Velkých Přílepech, na jehož infrastrukturu by byl napojen. Tlakové pásmo I by nadále zůstalo připojené na vodojem v Tuchoměřicích, což s ohledem na plánovanou výstavbu v areálu Boušovský (developer Alfa Praha), která se rovněž zařadí do pásma I, není dlouhodobě udržitelné.

Výhledově by tedy stejně bylo nutné přistoupit k realizaci varianty 1, vodojemu "U Kůlen" se všemi okolnostmi popsanými výše. Kombinace s touto variantou je navržena proto, aby veškerá voda byla dodávána z jednoho zdroje, tj. přivaděče VPSÚ. Výhodou je tedy pouze odložení investice. Celkové náklady jsou však vyšší, a to 9 mil. Kč v první fázi a 39 mil. Kč v té druhé, navíc je potřeba počítati s vyššími náklady na provoz a údržbu než u jednoho vodojemu.

4. Varianta vodojem ÚHOLIČKY

Toto je zhodnocení varianty odsouhlasené minulým vedením obce, výstavby vodojemu na katastrálním území Úholiček. Ten by však zásoboval pouze tla- kové pásmo II, navíc je navržen na podhodnocený výhledový počet obyvatel, do budoucna by tedy vyžadoval další náklady na zvýšení kapacity. Varianta tak nadále počítá se zásobováním tlakového pásma I z Tuchoměřic, jako tomu je nyní. Plánovaná masivní výstavba v areálu Boušovský by tedy dříve či později opět vyžadovala realizaci vodojemu "U Kůlen." Dílčí vodojemy, které jsou navrženy pro výstavbu v areálu Boušovský a další pro lokalitu Jabloňový sad, není dle studie vhodné realizovat, a to z důvodu technické, provozně ekonomické a vodohospodářské nevhodnosti.

Odhadované náklady jsou 30 mil. Kč v první fázi a 39 mil. Kč v té druhé, opět je potřeba počítat i s vyššími náklady na provoz a údržbu než u jednoho vodojemu. Tato varianta je tedy víceméně technicky shodná s variantou 3, horší však mimo jiné v tom, že počítá s vodojemem mimo území obce.

Se znalostí těchto detailů je zcela zřejmé, proč zpracovatelé obci doporučují variantu 2 jako nejvýhodnější a vodohospodářsky nejracionálnější, schopnou pružně reagovat na zvyšující se potřebu. Variantu 4 hodnotí jako nejhorší možnou.

Předpokládali bychom, že alespoň základní zhodnocení situace a odborné posouzení různých možností bude předcházet jakémukoliv strategickému rozhodnutí, obzvlášť pokud se jedná o investici takového rozsahu. To se bohužel za minulého vedení úřadu nestalo snad v žádné oblasti. Přitom je s podivem, že zvolené řešení nepokrývá ani výhledově rostoucí poptávku, kterou bývalé vedení obce samo určilo podobou jím navrženého a schváleného územního plánu.

Spoluautorka nové studie, Ing. Kateřina Kučerová Fulínová k tomu říká: "Výpočet objemu vodojemu Úholičky byl proveden na základě zjevně nevy- hovujících podkladů o množství budoucí spotřeby. Kromě toho, že vodojem není schopný plně pokrýt budoucí poptávku objemově, není ji schopný pokrýt ani tlakově, prostě voda do rozvojových lokalit z vodojemu nedoteče. Návrh vodojemu Úholičky vůbec neřešil, jak se bude voda distribuovat ve Statenicích a jak se dostane ke koncovým uživatelům."

Výsledkem opět je, podobně jako třeba u čistírny odpadních vod, že jsou Statenice zavázány realizovat projekt, který je pro ně nevýhodný, jak finančně, tak strategicky. Doufáme, že se toto rozhodnutí ještě podaří zvrátit a bude se realizovat vodojem, který bude sloužit déle než "pár let."

Apoleno, do kdy je potřeba nový vodojem postavit? Hrozí, že nás Velké Přílepy takzvaně "odstřihnou" od pitné vody? A jaký na základě výsledků studie očekáváš další vývoj?

Do roku 2027 jsme vázáni stanovami svazku Přivaděč VPSÚ, do té doby máme dodávky zajištěné. Je to doba potřebná na to, abychom připravili nové řešení, ideálně variantu č.2. Z jednání však ještě vyplynula tzv. varianta 4b, která znamená vodojem v Úholičkách s navýšením kapacity a s přivaděčem přes pozemky Alfa Praha.

Jsem pověřena k jednání s oběma developery, sešli jsme se 9. 12. a do Vánoc se ještě určitě setkáme. V zastupitelstvu jsme si stanovili termín pro konečné rozhodnutí do konce března, o čemž jsem informovala rovněž partnery z VPSÚ. Poté jim sdělíme, zda se budeme podílet na projektové dokumentaci k vodojemu Úholičky či nikoliv. V tuto chvíli také pracujeme na zpřesňování 2. varianty - harmonogramu, ekonomické rozvahy, zjišťujeme majetkoprávní vztahy dotčených pozemků a sta- novisko Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. Hledáme řešení, které přinese Statenice zásobování pitné vody minimálně na dalších 50 let, a to včetně budoucí zástavby. Vodojem plánujeme stavět na etapy a počítáme s finanční spoluúčastí developerů vlastnících pozemky v naší obci.

Téma podrobně zpracovává také Zpravodaj č. 5/20.