Majetek obce III: péče o stromy a zeleň, chodníky, finance - více zde

05.01.2021

Pečovat je potřeba i o zeleň a stromy, aby se jim dařilo a zároveň byly pro občany bezpečné. Zmapovali jsme stav stromů a vložili je do celostátní databáze www.stromypodkontrolou.cz, kam může každý nahlédnout. Technikům k péči o zeleň pomáhá i nová cisterna a voda z vyčištěné obecní studny. Textu se zmocnila Zuzana Brychtová Horecká.


OBECNÍ ZELEŇ

Místní odborník - arborista Jakub Fanta letos vypracoval se svým kolegou inventarizaci všech stromů ve Statenicích a Černém Volu, které jsou na obecních pozemcích nebo do nich zasahují. Díky tomu má obec v rukou dokument, který jí umožní efektivně pečovat o zeleň následujících 10 let, což je důležité zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti. Naše stromy jsou zařazeny do celostátní databáze stromů www.stromypodkontrolou.cz, kam může každý bez registrace nahlédnout.

Hned na začátku volebního období Jakub se svým týmem opečoval topoly ve Statenické ulici. Možná jste si všimli, že po jeho zásahu už není ulice plná zlámaných větví po každém větším větru.

Před rokem byla Jakubovi svěřena také nevděčná úloha revize a následné skácení dvou lip u památ- níku. Kdo byl tehdy na besedě v knihovně, kde všichni občané měli možnost vyslechnout odborníky, kteří nám nutnost tohoto kroku ozřejmili, ví, že Kuba stoleté lípy málem oplakal.

S o to větší chutí nabídl pomoc TJ Sokol při oslavách 100 let Sokola, vybral vhodnou novou lípu a připravil její odborné zasazení do země.

Jakube, chystáš se s rodinou přestěhovat. Máš tušení, kdo se bude starat o naše stromy až budeš pryč?

To bude pochopitelně záležet na vedení obce. Já však pevně věřím, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat. Letos jsme provedli inventarizaci stromů ve veřejném prostoru celé obce, čímž jsme vedení obce vytvořili podklady a plán péče o stromy na další roky. V prvních cca 3 letech bude dodržení tohoto plánu velmi důležité, protože se jedná o stromy, které zásah potřebovaly již před léty. S tímto plánem může realizaci provádět jakákoli odborná firma. Já však doufám, že se na stromy ve Statenicích budu vracet. Nebudeme se stěhovat příliš daleko a má čtrnáctiletá praxe mě naučila za stromy vyjíždět. Navíc zde máme spoustu přátel, za kterými kdykoli rádi přijedeme.

Zeleň ale nejsou jen stromy. Staráme se také o Parádnici. Apolena by ráda připravila odbornou studii, která by napověděla, jak s touto zelenou částí obce nakládat. Její potenciál jak pro lidi, tak pro zvířata a rostliny je zatím využitý jen z části. Kvůli  naléhavějším záležitostem v obci musí však Parádnice na své úpravy ještě počkat. Prozatím ji starostka nechává sekat jen občas, stejně jako např. stráň v ulici Svatojánská, aby nedošlo ke zbytečnému vysychání a aby se mohly rozmnožit květiny, které budou lákat hmyz a ptáky.

TECHNICKÉ SLUŽBY

Od začátku volebního období jsme z jednoho na tři zvýšili počet technických pracovníků. Navíc i jejich nářadí a stroje prošly revizí. Bylo dokoupeno základní vybavení, nová repasovaná multikára a cisterna na vodu. Díky této investici se mohou technici lépe starat také o obecní zeleň.

CHODNÍKY

Momentálně probíhají projekční práce na chodníku podél Statenické ulice na ulici Kralupskou. Projekt byl sice údajně připraven k podání žádosti o dotaci před dvěma lety, ale jak se ukázalo, nebyl připraven správně a je tedy nutné ho dopracovat. Díky tomu však mohly být do projektu přidány i autobusové zastávky na Kralupské. Nyní čekáme na povolení změny stavby před dokončením a poté budeme žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Chodníky jsou obecně tvrdý oříšek, protože často navazují na krajské silnice. Vyžadují úzkou spolupráci se Středočeským krajem, která se snad po říjnových volbách zlepší.

FINANCE

Místostarosta, bankéř Miroslav Šanda, má na obecním úřadě na starosti, jak jinak, finance.

Míro, víme, že provozuješ pro nás laiky poněkud záhadné bankovní transakce, díky kterým plynou do obecní pokladny nemalé částky. Mohl bys nám prosím tuto praxi stručně přiblížit, upřesnit celkovou sumu, kterou jsi tímto způsobem pro obec získal, a také vysvětlit, proč jsou nyní tyto možnosti omezené?

Jedná se o bezpečné ukládání volných obecních prostředků na tzv. overnight vklady. To je v podstatě termínovaný účet s individuální saz- bou, který je splatný následující pracovní den ráno. Vzhledem k takto krátké době úložky tak není omezena likvidita obce, jelikož každé ráno jsou všechny prostředky připravené k použití. Touto metodou každodenního uzavírání overnight vkladů jsme v roce 2019 získali přes 530 tisíc Kč. V roce 2020, kvůli situaci s COVID-19, přistoupila ČNB ke snížení úrokových sazeb, což samozřejmě negativně ovlivnilo výši příjmu ze zmíněných overnight vkladů. Letos je tedy příjem zatím na úrovni "pouze" 160 tisíc Kč.

Z hospodaření obce a větších investičních rozhodnutí stojí za zmínku letošní realizace vodovodu a kanalizace v ulicích Za Sokolovnou a Račanská, na níž se z 26 % částkou 1,4 mil. Kč podílí kraj dotací z Fondu obnovy venkova.

Míro, jakými finančními prostředky obec disponuje, co si za ně můžeme dovolit pořídit a jaký dopad na náš rozpočet bude mít koronavirová krize?

Obec má aktuálně na účtech lehce přes 50 mil. Kč, to znamená, že můžeme investovat do rozvoje, ale vždy v kombinaci s dotací a ideálně i s financováním, které je pro obce levné (1-2 % p.a., tj. pod inflací), protože nás v příštích letech čekají investice v řádu vyšších desítek milionů (čistička odpadních vod, vodojem, mateřská a základní škola, úpravy komunikací atd.). V důsledku vládních rozhod- nutí jen letos očekáváme pokles příjmů cca 20 %, tedy zhruba 5,8 mil. Kč, což je bohužel významná částka.