Kandidátky a kandidáti

01.09.2018

Ačkoliv na počátku našimi ambicemi nebylo víc než obsadit jedno či dvě křesla v zastupitelstvu, kandidátní listinu jsme sestavovali velmi pečlivě tak, aby každý z devíti kandidátů byl schopen a ochoten se své funkce ujmout a aby byl pro obec přínosem. Zde se s nimi můžete seznámit podrobněji.

SLOVO ÚVODEM

Dovolím si představit vám SOUSEDSTVÍ svými slovy tak, jak ho vidím dnes, po jeho bezmála tříměsíční práci, které však již předcházel vážný zájem jeho členů o dění v obci, spojený s mnoha individuálními iniciativami jednotlivců, a to především v kulturní oblasti.

SOUSEDSTVÍ pro nás není primárně politika. Vzniklo z vnitřní potřeby každého z nás prospět místu, kde bydlíme, něčím, co každý umí nejlépe. A bezpochyby i z potřeby změny. Byli jsme schopni se za krátkou dobu seznámit s místní problematikou, vést nad ní diskusi, zaujmout názorová stanoviska na důležité oblasti místního rozvoje a odvést profesionální kampaň, kterou si financujeme v rámci transparentního účtu z vlastních zdrojů. Při tom všem jsme se dokázali nepohádat ani nezlenivět :-)

Je nás kolem třiceti, jsou mezi námi nově přistěhovalí, ale i starousedlíci, většina z nás je v aktivním věku a má děti. Kromě devíti kandidátů, z nichž má každý přidělen své kompetence a úkoly, jsou to další lidé - naši podporovatelé. Účastní se společných pracovních setkání nebo podporují sdružení na dálku svými nápady, odborností či finančně. Jsme stále otevření novým lidem, kteří sdílí naše hodnoty a záměry, protože volbami naše činnost neskončí.

V duchu principu sousedství, tak jak ho chápeme, se scházíme v jednotlivých domácnostech a společně pracujeme, ale protože se při tom i zasmějeme a účastníme se tohoto procesu dobrovolně a rádi, vlastně se o práci nejedná. Myslím, že všichni máme na vědomí naše děti, případně vnoučata. Jaké dědictví tu po nás zbyde? Třeba jim předáme něco z toho zápalu, který z nás cítí, když kolem nás běhají, aniž by ještě mnohé z nich rozuměly našim slovům. Už teď jim ale zprostřekováváme zájem o společný domov a s ním ochotu komunikovat i schopnost jednat. A to pro mne není málo. Otevírá to ve mně naději, že i politika by mohla umět hrát fair play a vycházet z potřeb lidí, domů, obou obcí, z původního i nového.

Moc si přeji, aby se nám tu v sourozeneckém spojení dvou částí naší obce - ve Statenicích i v Černém Volu - dobře žilo a sousedilo. Prosím, přijďte k volbám!

Apolena Novotná, září 20181. MGA. APOLENA NOVOTNÁ

42 let, autorka, divadelní a rozhlasová režisérka

Vystudovala jsem režii a dramaturgii. Kromě své režijní práce mám také dlouholetou zkušenost s vedením lidí a realizací uměleckých i obecně prospěšných aktivit. Osm let jsem vedla divadlo Nablízko a tři roky působila jako umělecká šéfka divadla Minor. V současnosti pracuji v rozhlase. Jsem vlastenkou a matkou tří dětí. V naší obci pravidelně organizuji slavnost svatého Václava, podílím se na přípravě vánočního zpívání i tvůrčích aktivitách Obýváku vesnice. Loni jsem svou autorskou inscenací přispěla k oživení parku Parádnice a zapojila místní děti i dospělé. Jsem přesvědčena, že v rámci komunální politiky se dá změnit mnohé, ale klíčové je umění se domluvit. Mou prioritou je definovat a posléze stanovit dlouhodobé záměry obce.

2. MIROSLAV ŠANDA

32 let, bankéř

Studoval jsem ekonomii a již 12 let působím ve finančním sektoru jako bankéř. V rámci své profese se setkávám s financováním obcí a měst. Díky tomu se orientuji v účetních a rozpočtových záležitostech obcí. Vzhledem ke svému profesnímu zaměření bych rád přispěl svými znalostmi a zkušenostmi, a to například rozvinutím dotační politiky odpovídající skutečným potřebám obyvatel Statenic a Černého Vola. Za nesmírně důležité považuji vytvoření jasné vize budoucího směřování a podniknutí prvních kroků nutných k zajištění zdravého rozvoje naší obce.

3. ING. JAROSLAV TRACHTA

54 let, chemik, projektant galvanických linek a následných zařízení pro čištění odpadních vod


Jsem věřící evangelík. Od roku 1982 jsem jezdil do Statenic jako rekreant, od roku 2010 zde žiji šťastně se svou ženou, dcerou a dvěma vnoučaty. Obci mohu nabídnout své odborné znalosti související obecně s vodou (vodovod, kanalizace, ČOV), což jsou zde témata více než aktuální. Mým přáním je, aby se naše obec rozvíjela postupně s ohledem na své stávající možnosti a aby byla místem vzájemného setkávání a poznávání.

4. ING. ZUZANA HANÁČKOVÁ

34 let, manažerka v personalistice, na rodičovské dovolené

Ve Statenicích žijeme s manželem od roku 2016, kdy jsme zrekonstruovali zchátralý dům v centru obce. Hledali jsme místo, které má svou historii a kouzlo, a Statenice se staly naším vysněným domovem. Ráda bych pomohla rozvíjet potenciál, který obec má, ale nevyužívá. Přeji si, aby se Statenice i Černý Vůl staly živým místem, které si ale i nadále zachová venkovský charakter. Během 10 let praxe v mezinárodní organizaci v ČR i v zahraničí jsem se naučila, že tým lidí s jasnou vizí a odhodláním může dokázat i zdánlivě nemožné a že otevřená komunikace překoná mnoho bariér. Jsem si jistá, že stejný přístup funguje i při správě obce a ráda bych ho tu pomohla prosadit.

5. RADKA VRÁŽELOVÁ

28 let, administrátorka projektu Skautská energie, na rodičovské dovolené

Přestože jsem vystudovala umělecko-řemeslný obor, celou svou profesní kariéru mám spojenou s energetikou. Volný čas věnuji skautingu, byla jsem instruktorkou zážitkových i vzdělávacích kurzů. Ráda se nechávám inspirovat úspěšnými projekty a zkouším cesty, které u nás ve Statenicích ještě nikdo nezkusil. I proto jsem se tu s několika dalšími lidmi pustila do založení dětské skupiny. Pocházím z obce, kde fungují dobrovolné spolky, využívají se dotační výzvy a spolupracuje se s okolními obcemi i na velkých projektech. Vím tedy, že s aktivním a pozitivním přístupem je to možné. A ten naší obci nabízím.

6. BC. JAKUB FANTA

34 let, arborista

Zabývám se péčí o zeleň, zejména ošetřováním a rizikovým kácením stromů v městském prostředí. Jezdím za prací po celé ČR a díky tomu komunikuji s řadou zastupitelstev. Měl jsem možnost poznat obce, kde je radost bydlet, a byl bych rád, pokud bychom to samé mohli říkat i o té naší. Chci se aktivně zapojit do správy a rozvoje Statenic a Černého Vola, které považuji za svůj domov. Mám rád jasnou a čitelnou koncepci a nemám rád, když něco "nejde". Mám zkušenosti s pořádáním zážitkových a vzdělávacích kurzů i celostátních akcí, jsem otcem dvou dětí, skautem, horolezcem a instruktorem.

7. ING. TOMÁŠ HANÁČEK

39 let, ekonom

Již od studií se pohybuji ve finančním sektoru, mám zkušenosti z velkých bank i startup firem. Nejčastěji se zabývám rozpočtováním a dotačními programy, což jsou znalosti, které bych mohl dobře uplatnit i při správě obce. Domnívám se, že prosperita každé obce i města začíná u drobných živnostníků, proto bych zde rád vytvářel prostředí, ve kterém se místním občanům bude dobře podnikat.

8. MGR. ALICE BLÁHOVÁ

42 let, výtvarnice, lektorka

Pocházím ze Statenic, kde s rodinou žijeme v domě po svých předcích. Kromě pedagogické praxe jsem působila jako referentka veřejných zakázek na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Spolu s dalšími lidmi jsem ve Statenicích iniciovala řadu aktivit obnovujících zaniklé tradice, např. Tříkrálovou obchůzku či Svatováclavské sousedské trhy, každoročně pro místní děti i dospělé pořádám dílnu Pletení pomlázek. Postupně jsem ztratila důvěru ve správu obce. Mnohé počiny současného i minulého vedení pokládám za problematické, některé za nesmyslné. Věřím, že pouze zásadní změny, jak ve vedení, tak v hospodaření obce, mohou tento stav změnit k lepšímu. Proto kandiduji za SOUSEDSTVÍ.

9. ING. ARCH. JAN ČERNOHORSKÝ

38 let, architekt a restaurátor vitráží

V Černém Volu bydlím 9 let. Není mi lhostejné, co se
v obci děje. Trápí mě její nedostatečná občanská vybavenost. Mé děti tu nemohou chodit do školky ani do školy. Rád bych svými zkušenostmi přispěl k tomu, aby se nám tu všem dobře žilo. Věřím také, že SOUSEDSTVÍ pomůže spojit obyvatele obce tak, aby dělení na "starousedlíky a novousedlíky" nebylo důležité.