JAK VOLIT

Volební místnosti

Volby do zastupitelstev se konají ve všech obcích na území České republiky. Hlasujete ve svém volebním okrsku podle místa trvalého bydliště, tam jste také zapsáni na stálém seznamu voličů. 

Otevírací doba volebních místnosti v Knihovně J. M. Hovorky
pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00
sobota 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 

Kdo může volit

Právo hlasovat v komunálních volbách mají občané České republiky starší 18 let. Každý volič vybírá zástupce do zastupitelstva obce, kde má trvalé bydliště.

Volební právo v komunálních volbách získali po vstupu do EU rovněž občané jiných členských zemí, kteří mají v ČR přechodný nebo trvalý pobyt.

Kromě splnění výše uvedených podmínek nesmí u voliče nastat ve dnech voleb žádná z následujících překážek:

 • výkon trestu odnětí svobody
 • omezení svéprávnosti
 • omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí

Když nemáte volební lístek

Volební lístek by měli obdržet všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději tři dny před začátkem voleb. Pokud jste volební lístek neobdrželi, můžete si o nový požádat přímo ve volební místnosti.

Volební lístky: Jak probíhá úprava a křížkování

Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky, systém je poněkud složitější. Místo kroužkování zde navíc probíhá křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících způsobů:

 • Označit křížkem jednu volební stranu - takto hlasujete pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
 • Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany - maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.
 • Propojit oba výše uvedené způsoby - přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu. Myslete také na to, že volební lístek může být vytištěn oboustranně.

Pokud hlasujete ve městě členěném do obvodů či částí, vložíte do jedné obálky dva hlasovací lístky - jeden pro volby do zastupitelstva města a jeden pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části.

Kdy hlas neplatí

Hlasovací lístek neplatí, jestliže:

 • neoznačíte žádnou stranu ani žádného kandidáta
 • označíte více než jednu volební stranu, označíte více kandidátů, než kolik se volí členů do zastupitelstva
 • nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky
 • vložíte do obálky více lístků s kandidáty do stejného zastupitelstva
 • je hlasovací lístek přetržený

Jak volit mimo trvalé bydliště

V komunálních volbách není možné volit mimo trvalé bydliště. Volič se musí dostavit do svého volebního okrsku. Pokud volič žije na přechodné adrese, nemůže do místního zastupitelstva volit.

Volby ze zahraničí

Komunální volby neumožňují volit ze zahraničí. Zatímco u prezidentských voleb a voleb do Poslanecké sněmovny lze hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí, pro odevzdání hlasů ve volbách do místních zastupitelstev se musíte ve dnech voleb dostavit na území ČR.

Voličský průkaz

Do zastupitelstev obcí nelze volit s voličským průkazem, pro tyto volby se vůbec nevydává. Jedinou možnost hlasování má volič ve svém volebním okrsku v místě trvalého bydliště.

Voliči z EU

Volič z jiné členské země EU prokazuje svoji totožnost nejen občanským průkazem či cestovním pasem, ale zároveň také průkazem o povolení k pobytu či potvrzením o přechodném pobytu. Aby mu bylo umožněno hlasování, musí si ještě zažádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů.

Zápis lze provést nejpozději dva dny před prvním dnem voleb do 16 hodin na obecním úřadu. K zápisu si volič musí donést důkaz o státním občanství v jiné zemi EU a potvrzení o přihlášení v obci.